Laboratuvarın temel amacı kriz ve travmayla ilişkili araştırma ve uygulamalar yapmaktır. Laboratuvar çatısı altında yapılacak bilimsel çalışmaların odak noktasını, kriz ve travma kavramlarının incelenmesi, müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapılması, elde edilen bulguların öğrencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanılması ve yayınlanması oluşturmaktadır. Travma ve krize yönelik halihazırda sahip olunan ve laboratuvar çalışmalarından elde edilecek bilginin uzmanların ve toplumun erişimine açık hale getirilmesi Laboratuvarın temel amaçlarından bir diğeridir. Bu yaklaşım çerçevesinde Laboratuvarın amaçları beş ana başlık altında toplanabilir:

1. Araştırma
2. Uygulama (Müdahale yöntemleri)
3. Yayın faaliyetleri (Bilimsel makale, kitap, broşür vb)
4. Uzman eğitimi (Bilimsel kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, eğitim programları vb)
5. Toplum bilgilendirmesi (Konferanslar, seminerler, çevirimiçi materyaller vb)

Laboratuvarın diğer amaçları aşağıda belirtilmiştir:

• Kriz ve Travma alanlarıyla ilişkili araştırmalar yapmak,
• Kriz ve travma konusunda risk ve koruyucu faktörleri incelemek,
• Kriz ve travma konusunda etkili müdahale yöntemlerinin üretilmek ve etkililiğini araştırmak,
• Psikoloji Bölümü öğrencilerinin kriz ve travma alanında eğitim almaları ve araştırma yapabilmeleri için gereken bilimsel ve fiziksel olanakları sağlamak,
• Kriz ve travma alanında kullanılacak ders materyali üretmek,
• Elde ettiği bilimsel bulguları ilgili meslek gruplarıyla ve toplumla paylaşmak için eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
• Türkiye’deki bilimsel çevrelerin ve toplumun kriz ve travma konusunda bilgilendirilmesi için tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
• İlgili tanıtım faaliyetleri kapsamında TV ve radyo programlarına katılmak, internette ve yazılı basında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
• Kriz ve travma çalışmalarının her alanıyla ilgili bilgilendirici broşürler hazırlamak ve yayınlamak,
• Kriz ve travma konularında kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,
• Yurtiçinde ve yurtdışındaki kriz ve travma alanında önde gelen bilim insanlarıyla temas kurarak onların bilimsel birikimlerinden yararlanılması için bilimsel etkinlikler düzenlemek,
• Kriz ve travma alanında farklı kurumlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler vermek,
• Desteklenmesi amacıyla devlet kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara araştırma, eğitim ve uygulama projeleri hazırlamak,
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonuyla uyumlu faaliyetlerde bulunmak ve Bölümün eğitsel vizyonunu belirlemeye katkıda bulunacak (müfredat geliştirme, ders materyali önerileri vb.) çalışmalarda bulunmak,
• Ülkenin kriz ve travma konusundaki ihtiyaçlarını dikkate alarak bu konularda politika üretilmesine katkıda bulunacak düşünce üretmek ve bunları gerek ilgili kurumlarla gerekse kamuoyu ile paylaşmak,
• Kriz ve travma çalışmalarının yayınlanabileceği bir bilimsel dergi yayınlamak

Duyurular

Laboratuvar çalışmaları için ilk toplantı tarihi yakında duyurulacaktır.

Devamı